Kalendář a pravidla OLMH

 Publikoval dne 11.9.2013
Zář 112013
 

Kalendář a pravidla 14. ročníku Okresní ligy mladých hasičů.

14.ročník okresní ligy mládeže 2013/2014
Datum Místo Disciplíny Hlavní rozhodčí Garant soutěže Velitel souteže + mobil
sobota 7.9.2013 Borová PÚ, 4x60m Černohorský Glabazňa Ondřej Langer 604336402
sobota 14.9.2013 Malé Hoštice PÚ, 4x60m Reder Vybrančík Roman Slíž
sobota 21.9.2013 Kylešovice PÚ, ŠD Černohorský Kantor Barbora Gebauerová 777005846
sobota 28.9.2013 Hněvošice PÚ, 4x60m Vybrančík Krusberský Alfons Vitásek
sobota 5.10.2013 Chvalikovice PÚ, ŠD Reder Krayzel Rostislav Beinhauer
sobota 26.4.2014 Těškovice PÚ, ŠD Glabazňa Cyrus Jakub Krayzel 606205314
sobota 3.5.2014 Komárov PÚ, ŠD Reder Vybrančík Marie Kubesová 607256332
sobota 17.5.2014 Slavkov PÚ, 4x60m Reder Kantor Petr Glabazňa 603501605
sobota 14.6.2014 Štěpánkovice PÚ, ŠD Krusberský Krayzel Bohumil Vybrančík 728403122
sobota 21.6.2014 Velké Hoštice PÚ, 4x60m Černohorský Glabazňa Jiří Winkler 721080153
ŠTAFETY 4x60m BUDOU ČLUNKOVĚ

PRAVIDLA OKRESNÍ LIGY MLADÝCH HASIČŮ O POHÁR STAROSTY OSH OPAVA

(14. ročník 2013/2014)

 1. Pro vytvoření kalendáře soutěží, které budou zařazeny do Okresní ligy mladých hasičů (dále jen OLMH), je třeba nahlásit termín konání soutěže vždy do posledního kola daného ročníku OL MH na OSH v Opavě. Do OLMH budou zařazeny jen soutěže konané v sobotu od 9.00 hodin a pořádané dle Směrnice hry Plamen. Výběr, zařazení a počet soutěží OLMH je v kompetenci Okresní odborné rady mládeže (dále jen OORM) a podléhá schválení VV OSH. Při větším zájmu o pořádání soutěží v OLMH bude rozhodující počet odjetých kol. Termín konání soutěže se může měnit jen výjimečně se souhlasem OORM a VV OSH. Počet kol je 10.
  Štáb OLMH tvoří starosta OSH, náměstek starosty, vedoucí ORM, člen ORM, tajemník soutěže (v 14. ročníku to jsou: Mgr. J. Dumbrovský, J. Škrobánek, A. Černohorský, S. Reder, P. Glabazňa).

 2. Soutěže zařazené do OLMH mohou pořádat pouze sbory, které v předchozím ročníku ligy mají u OSH v Opavě zaregistrováno alespoň jedno družstvo mladých hasičů a účastní se s ním minimálně 50% soutěží OLMH.

 3. Na všech soutěžích OLMH musí být dodržovány Směrnice hry Plamen – (jednotný stroj musí být bez úprav s přetlakovým ventilem, musí být použity hadice předepsané šířky a délky, všichni závodníci musí mít při plnění disciplín ochranné přilby schváleného typu a musí mít oděv překrývající lýtka a lokty). U kategorie mladších žáků může stroj obsluhovat strojník z vlastního sboru a je součástí družstva. Na bezpečnost provozu stroje bude dohlížet zástupce sboru, jenž je vlastníkem stroje.

 4. Pro každou soutěž OLMH bude určen hlavní rozhodčí s odbornou kvalifikací a garant z OORM. Jejich úkolem bude před zahájením každé soutěže OLM zkontrolovat připravenost trati pro všechny disciplíny a v průběhu soutěže dbát na dodržování pravidel a správnost výsledků. Hlavní rozhodčí, garant soutěže a velitel soutěže tvoří štáb soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné. Protesty nejsou zpoplatněny a zapisuji se na oficiální formulář; každý vedoucí má povinnost si formulář obstarat a vozit si jej na soutěže. Povinností pořádajícího sboru je zajistit dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích, kterým zajistí občerstvení. Rozhodčí nebudou porušovat bod 18 (např. kouření, alkohol…).

 5. V kategorii mladších žáků smí v OLMH pro ročník 2013/2014 startovat děti narozené 2. 9. 2002 a mladší. V kategorii starších žáků smí v OLMH pro ročník 2013/2014 startovat děti narozené 2. 9. 1998 a mladší. Věkové kategorie pro soutěže OLMH jsou v souladu se Směrnicí hry PLAMEN.

 6. Na každé soutěži zařazené do OLMH vyplní vedoucí kolektivů MH aktuální seznam soutěžících členů (startovní listinu), který odevzdá u prezence. Současně předloží ke kontrole členské průkazy mladých hasičů pro obě kategorie, aby se předešlo případným věkovým nesrovnalostem. Při nedodržení věku příslušné kategorie bude družstvo pro danou soutěž diskvalifikováno. Soutěžící mladší šesti let musí mít písemný souhlas rodičů, který vedoucí doloží k seznamu. Průkazy a seznam soutěžících přebere od prezence garant soutěže, který provede kontrolu na dané disciplíně.
  Startovní pořadí bude dle příjezdů kolektivů.

 7. V případě, že vedoucí družstva nemá dostatečný počet soutěžících ze svého SDH, smí si po dohodě vypůjčit (na disciplínu požární útok) maximálně jednoho člena z jiného SDH. Tuto skutečnost musí oznámit před zahájením soutěže. Půjčený člen může na téže soutěži soutěžit pouze za jedno družstvo.
  Vedoucí musí soutěžícího, kterého si půjčil, zapsat do své startovní listiny a poznamenat, ze kterého SDH si jej vypůjčil. Vedoucí také přebírá veškerou zodpovědnost za tohoto soutěžícího, jako by byl z jeho sboru.

 8. Nářadí pro všechny disciplíny soutěží OLMH smí být vlastní, proudnice pro PÚ smí být také vlastní. V případě vypůjčení se toto nářadí považuje za vlastní.

 9. Kontrola nářadí bude na všech soutěžích provedena u každého družstva namátkově před i po provedení disciplíny daným družstvem. Při zjištění použití neodpovídajícího nářadí bude pokus nehodnocen. U disciplíny Štafeta požárních dvojic budou používány neuzavíratelné proudnice C52.

 10. Požární útok (dále jen PÚ) smí být proveden dle směrnic libovolným způsobem. K provedení této disciplíny budou mít družstva vždy pouze JEDEN POKUS. PPS 12 bude jednotná (včetně zálohy). Při poruše PPS 12 se disciplína dokončí s náhradní PPS 12, která bude připravena u PÚ. Při poruše náhradní PPS 12 bude disciplína zrušena. Při disciplíně PÚ se doporučuje používat nástřikové terče s nastaveným objemem 3 litry

 11. Zpětný odvod vody do nádrže a nastavení přetlakového ventilu zkontroluje před každým startem PÚ rozhodčí na základně a zajistí ho proti pohybu. Zpětný odvod vody nesmí být opatřen žádným uzavíratelným ventilem.

 12. V okolí základny pro PÚ musí být zabezpečen pevný povrch (např. beton, asfalt, koberce apod.).

 13. Při měření elektronickou časomírou je nutné souběžně vést i časový záznam ručních stopek. V případě poruchy elektronické časomíry platí čas ručního měření pro všechna družstva v dané kategorii (tzn. i pro ta, při jejichž pokusu elektronická časomíra ještě fungovala). Ověření naměřeného času může provést pouze vedoucí družstva. V případě nedokončení kterékoliv disciplíny se do celkového hodnocení započítávají výsledky ukončených disciplín.

 14. Předčasné odjezdy družstev (během ročníků pouze 2x) musí vedoucí napsat do seznamu soutěžících, který odevzdá při prezenci na začátku soutěže (viz bod 18)

 15. Hodnocení soutěží OLMH bude probíhat podle tabulky (viz níže). Vítězem OLMH se stává družstvo, které získá nejvíce bodů. Hodnotí se každá kategorie zvlášť (mladší a starší).

  TABULKA HODNOCENÍ OLMH:

  1. místo – 11 bodů, 2. místo – 10 bodů, 3. místo – 9 bodů, 4. místo – 8 bodů, 5. místo – 7 bodů, 6. místo – 6 bodů, 7. místo – 5 bodů, 8. místo – 4 body, 9. místo – 3 body, 10. místo – 2 body, 11. místo a každé další – 1 bod za účast

  Hodnoceno bude jen družstvo, které na závěrečném nástupu bude zastoupeno min. 4 členy družstva v jednotném ústroji (mimo předčasně odjíždějící).

 16. Pokud se soutěže ve stejné kategorii zúčastní více družstev z jednoho SDH, žádný člen nesmí startovat v obou družstvech. Složení družstev se na následujících ligových kolech daného ročníku nesmí měnit. Porušení pravidla se trestá odebráním bodů oběma družstvům ze všech závodů, kde bylo pravidlo porušeno.

 17. Při rovnosti bodů dvou a více družstev na prvních třech místech v jedné kategorii po poslední ligové soutěži bude o konečném umístění rozhodnuto rozstřelem v PÚ.

 18. Soutěžní družstvo, včetně vedoucích a doprovodu bude v případě nesportovního chování (alkohol, kouření, nesportovní chování na disciplíně atd.) pro daný závod nehodnoceno a nepřísluší mu ani body za účast. Rozhodčí budou za nesportovní chování na dané soutěži ze svého postu odvoláni.

 19. Na každé soutěži OLMH bude ze startovního pole vylosováno 6 sborů, jejichž vedoucí budou mít povinnost komplexně zhodnotit právě probíhající soutěž. Hodnocení provedou na předtištěném formuláři, který v závěru soutěže odevzdají garantovi soutěže. Po ukončení příslušného ročníku ligy bude provedeno vyhodnocení kvality jednotlivých soutěží a 5 nejlépe hodnocených soutěží bude mít zajištěno pořadatelství i v následujícím roce. Absolutní vítěz má právo pořádat závěrečné kolo následujícího ročníků.

 20. Výsledky budou vždy po ukončení soutěže odevzdány garantovi. Zpracování výsledků každé soutěže provede pověřený člen OORM. Na následující soutěži bude vyvěšena tabulka s průběžným hodnocením, která bude zveřejněna i na internetových stránkách OSH Opava www.osh-opava.cz. Na poslední soutěži příslušného ročníku OLMH bude provedeno závěrečné vyhodnocení OLMH s předaním pohárů a cen.

 21. Startovné na každé soutěži OLMH je jednotné ve výši 50 Kč za družstvo. Pořádající SDH musí ocenit alespoň první tři místa v každé kategorii. Pohárová soutěž se hodnotí samostatně.

 

Původní návrh zpracoval: Glabazňa Petr, člen OORM Opava

projednala: OORM při OSH Opava.

Černohorský Aleš, vedoucí OORM

Ve VV OSH projednáno a schváleno dne 27.6.2013

Mgr. Dumbrovský Jan

starosta OSH

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.